බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ප්‍රවේශ පත්‍රයන්හි ගාස්තු සංශෝධනයක්
ප්‍රවේශ පත්‍රයන්හි ගාස්තු සංශෝධනයක්

කෞතුකාගාර ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු 2017 ජූලි මස..............

 

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ පහත සදහන් කෞතුකාගාර වල ප්‍රවේශ පත්‍රයන්හි ගාස්තු 2017 ජූලි මස 15 වන දින සි‍ට සංශෝධනය කරනු ලැබේ.

 

  • කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය
  • ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය
  • රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය
  • මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය

පාසැල් ළමා හා පාසැල් ගුරු ප්‍රවේශ පත්‍රයන්හි මිළ සංශෝධනය නොවේ.