බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් වඩු කාර්මික තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම
වඩු කාර්මික තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම


කෞතුකාගාර වඩු කාර්මික තනතුර සඳහා අවසන් නිගමනය......


ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වඩු කාර්මික තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම සඳහා පැවැත්වූ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව අවසන් නිගමනය නිකුත් කෙරේ.