බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් පොළොන්නරුව කෞතුකාගාරයේ පුරප්පාඩු
පොළොන්නරුව කෞතුකාගාරයේ පුරප්පාඩු

පොළොන්නරුව තාක්ෂණ උරුම .........

පොළොන්නරුව තාක්ෂණ උරුම කෞතුකාගාරයේ පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇත.

අවසන් දිනය: 2018-03-05

වැඩි විස්තර : http://museum.gov.lk/පුරප්පාඩු/පුරප්පාඩු 3