බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
ලංසු සඳහා ආරාධනයයි
ලියන ලද්දේ Museum Department   

පොළොන්නරුව පුරාණ තාක්ෂණ  කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනවලට ලංසු.....

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ පොළොන්නරුව පුරාණ තාක්ෂණ  කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනවලට අදාළ අනුරූ හා සන්ධාන කුටි නිර්මාණය කිරිම සඳහා පළපුරුදු නිර්මාණ ශිල්පීන්නේ මුද්‍රා තැබූ ලංසු කැඳවනු ලැබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා පුවත්පත් නිවේදනය බාගත කරන්න