බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව සේවාවන් නරඹන්නන් සඳහා තොරතුරු විවෘතව පවතින වේලාවන් හා දින
විවෘතව ඇති වේලාවන් හා දින

 

කෞතුකාගාරයේ  නම                                       
විවෘතව තබන වේලාවන්
විවෘතව තබන දිනයන්
කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය
කොළඹ 07
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා
පුර පසළොස්වක පෝය දින, සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනයන්, තෛපොංගල්, රාමසාන්,
නත්තල් ආදී සියලුම ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින හැර
සතියේ සෑම  දිනකම                         
ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය
කොළඹ 07


ගාල්ල ජාතික කෞතුකාගාරය     
කොටුව, ගාල්ල
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා
ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින 
රත්නපුර  ජාතික කෞතුකාගාරය
රත්නපුර
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින
මහනුවර ජාතික ‍කෞතුකාගාරය
මහනුවර
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින
ජන කෞතුකාගාරය අනුරාධපුරය
පැරැණි නගරය, අනුරාධපුරය
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින
ඕලන්ද කෞතුකාගාරය
කුමාර වීදිය, කොළඹ 11
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින
නිදහස් අණුස්මරණ කෞතුකාගාරය
නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින
ජාතික සමුද්‍ර ‍කෞතුකාගාරය
ගාලු කොටුව
පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ඉරිදා, සඳුදා හා සියලුම ප්‍රසිද්ඩ නිවාඩු දින