பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
முதற் பக்கம் சேவை வருகை தருவோருக்கான தகவல்கள் திறந்திருக்கும் நேரங்களும் நாட்களும்.
திறந்திருக்கும் நேரங்களும் நாட்களும்.
Name of the Museum திறந்திருக்கும் நேரங்கள் Days on which it is closed

Colombo National Museum, Colombo 7
9.00 a.m. to 5.00 p.m. Public holidays
National Museum of Natural History, Colombo 7
9.00 a.m. to 5.00 p.m. Public holidays


Galle National Museum, Fort, Galle 9.00 a.m. to 5.00 p.m. Sundays, Mondays and all public holidays
Ratnapura National Museum
9.00 a.m. to 5.00 p.m. Sundays, Mondays and all public holidays
Kandy National Museum
9.00 a.m. to 5.00 p.m.
Sundays, Mondays and all public holidays
Anuradhapura Folk Museum, Old Town, Anuradhapura
9.00 a.m. to 5.00 p.m. Sundays, Mondays and all public holidays
Dutch Museum, Prince Street, Colombo 11 9.00 a.m. to 5.00 p.m. Sundays, Mondays and all public holidays
Independence Memorial Museum, Independence Square
9.00 a.m. to 5.00 p.m. Sundays, Mondays and all public holidays
Maritime Museum, Fort, Galle 9.00 a.m. to 5.00 p.m. Sundays, Mondays and all public holidays

Last Updated on Wednesday, 08 March 2017 04:50