බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු
කෞතුකාගාරය දේශීය විදේශීය කණ්ඩායම්
ළමා වැඩිහිටි ළමා වැඩිහිටි පාසල් සිසුන් ගුරුවරු
රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ජාතික කෞතුකාගාරය පරිශ්‍රය

(කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය හා ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය)

20/- 35/- 300/- 600/- 10/- 20/-
ඕලන්ද කෞතුකාගාරය 10/- 20/- 300/- 500/- 5/- 15/-
නිදහස් අණුස්මරණ කෞතුකාගාරය 5/- 10/- 150/- 300/- 5/- 10/-
මහනුවර ජාතික ‍කෞතුකාගාරය 10/- 20/- 300/- 500/- 5/- 15/-
රත්නපුර  ජාතික කෞතුකාගාරය 10/- 20/- 150/- 300/- 5/- 15/-
ජන කෞතුකාගාරය අනුරාධපුරය 10/- 20/- 150/- 300/- 5/- 15/-
ගාල්ල ජාතික ‍කෞතුකාගාරය 10/- 20/- 150/- 300/- 5/- 15/-
ගාල්ල සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය 10/- 20/- 150/- 300/- 5/- 15/-
මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරය 10/- 20/- 300/- 500/- 5/- 15/-* සියලුම ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලිනි.

ඉහත ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල ගණන් 2015.02.18 දින සිට වලංගුවේ