බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
පුරප්පාඩු 1
# තනතුර විස්තරය අවසාන දිනය වැඩි විස්තර
1

සංරක්ෂණ නිලධාරී

අධ්‍යාපන ප‍්‍රවර්ධන නිලධාරී (සිංහල)                     

අධ්‍යාපන ප‍්‍රවර්ධන නිළධාරි (දෙමළ)

අධ්‍යාපන ප‍්‍රවර්ධන නිළධාරි (ඉංග‍්‍රීසි)

පර්යේෂණ සහකාර

බාගත කරන්න   

2012.02.17 2012.02.06  "දිනමිණ", "ඩේලි නිවුස්" සහ
"තිනකරන්" පුවත්පත් බලන්න
2 මුරකරු බාගත කරන්න 2012.04.10 2012.04.01  "සිළුමිණ" පුවත්පත බලන්න