බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


2015 ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2015 මැයි 28 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 08:04

icom-front

2015 ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනය වැලිඹය, කිරිඉබ්බන්වැව විද්‍යාලයේ දී......................


 

 

අවසන් යාවත්කාලීනය 2015 මැයි 29 වෙනි සිකුරාදා, 05:07
තව දුරටත් කියවන්න...
 
2015 සම්භාවිත පුරවැසියා පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2015 මැයි 27 වෙනි බදාදා, 07:52
cmc-front

2015 සම්භාවිත පුරවැසියා වැඩසටහන..........................


 
අවසන් යාවත්කාලීනය 2015 මැයි 28 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 08:50
තව දුරටත් කියවන්න...
 
මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2015 මැයි 18 වෙනි සදුදා, 04:36
mrhm-web-front
මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරය විවෘත කරන...........................
අවසන් යාවත්කාලීනය 2015 මැයි 18 වෙනි සදුදා, 06:52
තව දුරටත් කියවන්න...
 
2015 ජනවාරි මස 1 වැනිදා කෞතුකාගාරයේ දී පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2015 ජනවාරි 20 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:29
front
2015 ජනවාරි මස 1 දා ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී......................

අවසන් යාවත්කාලීනය 2015 ජනවාරි 21 වෙනි බදාදා, 03:22
තව දුරටත් කියවන්න...
 
මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය විවෘත නොකරන බව......... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2014 සැප්තැම්බර් 11 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 08:46

මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ සංරක්ෂණමය.........


 

අවසන් යාවත්කාලීනය 2014 දෙසැම්බර් 30 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:47
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL