බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා සඳහා වසා තැබේ ....... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2014 අගෝස්තු 13 වෙනි බදාදා, 04:52
museum closed -web
2014 අගෝස්තු 15 දින සිට ප‍්‍රාග් ඓතිහාසික .....................
අවසන් යාවත්කාලීනය 2014 අගෝස්තු 13 වෙනි බදාදා, 07:31
තව දුරටත් කියවන්න...
 
පුරාජෛවවිවිධත්ව කෞතුකාගාර උද්‍යානයේ අභ්‍යන්තර මාර්ග............. පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ ICTA   
2014 අප්‍රේල් 25 වෙනි සිකුරාදා, 08:42


රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාර භූමියේ ඉදිවෙමින් පවතින පුරාජෛවවිවිධත්ව කෞතුකාගාර උද්‍යානයේ අභ්‍යන්තර මාර්ග සකස් කිරීම..................
තව දුරටත් කියවන්න...
 
පුරාජෛවවිවිධත්ව උද්‍යානයක්.................... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ ICTA   
2014 අප්‍රේල් 25 වෙනි සිකුරාදා, 08:32


කෞතුකාගාරයට පුරාජෛවවිවිධත්ව උද්‍යානයක්....................
තව දුරටත් කියවන්න...
 
2014 ජනවාරි මස 1 වැනිදා කෞතුකාගාරයේ දී .......... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ ICTA   
2014 අප්‍රේල් 25 වෙනි සිකුරාදා, 07:50


කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ දී විශේෂ වැඩ සටහනක්.......................
තව දුරටත් කියවන්න...
 
Prince Chrales visit පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2013 නොවැම්බර් 19 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:30

prince charles

Royal Highness Prince Charles visited .....................

 

අවසන් යාවත්කාලීනය 2013 නොවැම්බර් 19 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:55
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL