බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රවය කළමණාකරන ජාතික ව්‍යාපෘතිය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Pooranee   
2009 දෙසැම්බර් 03 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:00


මධයම පරිසර අධිකාරිය පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රවය කළමණාකරන ජාතික වයාපෘතිය...

අවසන් යාවත්කාලීනය 2009 දෙසැම්බර් 16 වෙනි බදාදා, 10:41
තව දුරටත් කියවන්න...
 
සඳ ගල් ජංගම ප්‍රදර්ශනය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Pooranee   
2009 සැප්තැම්බර් 08 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:01

සඳ ගල් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ
ඛණිජ සම්පත් ජංගම ප්‍රදර්-
ශන 2009.9.24 සිට 2009.
10.07 දක්වා ජාතික ස්වා-
භාවික විද්‍යා කෞතුකාගාර
පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.
අවසන් යාවත්කාලීනය 2009 දෙසැම්බර් 18 වෙනි සිකුරාදා, 06:22
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 11 12 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL