බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
කුණ්ඩලාභරණය
month
කුණ්ඩලාභරණය (ක්‍රි. ව. 5 වන සියවස පමණ) සියුම් වක්‍ර රටා යොදා මැණික් ගල් සවිකොට නිමවුණු මෙ‍ම කුණ්ඩලාභරණය උසස් ගණයේ කලා නිර්මාණයකි. අද්විතීය නිර්මාණ කුසලතාවයක් පෙන්නුම් කරන සීගිරි යුගයට හෝ ඊට ආසන්න කාලවකවානුවකට අයත් සම්භාව්‍ය කලා ලක්ෂණ පිළිබඳ දැනුමක් සතු ශිල්පියකු විසින් නිමවූවකි.