බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
යෝධ ගෝන හිස්කබල
month
ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ භූ විද්‍යා අංශයේ ප්‍රදර්ශනය වන විශාල අං තට්ටුවක් සහිත ගෝන හිස් කබල නරඹන්නන් අතිශය කුතුහලයට පත් කරවන ආදර්ශකයක් වේ. වඳවී ගිය ගෝන වර්ගයකට අයත් මෙය 1950 දී එනිස්කිලන් සාමිවරයා ගෙන් ලැබුණු තෑග්ගකි.