பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
போது சத்துவாpன் பாதணிகல்
month
கி.பி. 9 ம் நுhற்றாண்டு நிலம்: 41செ.லி வெஹரகவிலிருந்து (அனுராதபுர மாவட்டம்) தங்க முலாம் பூசிய வெண்கலம் குடைவூ வாHப்பு வெஹரகல அவலோகிதேஸ்வரH புத்தரின் நின்ற இருந்த திருவூருங்கள் முதலான தொல் பொருள்களுடன் அரிதான வகையைச் சேHந்த இந்தப் பாதணிகளும் கிடைத்துள்ளன். இதில் மாணிக்கக்க கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் மிக எளிமையான அலங்கார வேலைப்பாடுகளைக் கொண்டது. பாதணியின் பின்புறம் வேறாகச் செய்யப்பட்டு முதபக்கத்துடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 3 மீற்றH உயHமுடையது. வெண்கள் போதிசத்துவ சிலையொன்றிற்கு உhpதெனக் கொள்ளலாம். இந்தச் சிலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் இலங்கையன் வெண்கலச் சிலைகள் வரிசையில் மற்றமொரு உந்நத படைப்பு சேHந்துகொள்ளும்.