ඕලන්ද කෞතුකාගාරය වසා තැබේ ....... මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 ජූනි 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 03:45

සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා සඳහා ඕලන්ද කෞතුකාගාරය වසා තැබේ .......

 

 

ඕලන්ද කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා කටයුතු 2017 ජුනි 01 දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත බැවින්, එදින සිට මාස 06 ක කාලයක් වසා තැබේ. එම නිසා 2017 ජුනි 01 දින සිට 2017 නොවැම්බර් මස 01 වැනිදා දක්වා කාල සීමාව තුළ ඕලන්ද කෞතුකාගාරය මහජන ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත නොකරන බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.

2017 දෙසැම්බර් මස 01 වැනිදා ඕලන්ද කෞතුකාගාරය මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා නැවත විවෘත කිරීමට නියමිතය.

මෙම අළුත්වැඩියා කටයුත්ත නිසා සිදුවන යම් අපහසුතාවයක් වෙතොත්, ඒ පිළිබඳව අපගේ කණගාටුව පළ කරමු.

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 ජූනි 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 06:21