ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනයක් මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 ජූලි 07 වෙනි සිකුරාදා, 04:50

කෞතුකාගාර ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු 2017 ජූලි මස..............

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ පහත සදහන් කෞතුකාගාර වල ප්‍රවේශ පත්‍රයන්හි ගාස්තු 2017 ජූලි මස 15 වන දින සි‍ට සංශෝධනය කරනු ලැබේ.

 

  • කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය
  • ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය
  • රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය
  • මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය

පාසැල් ළමා හා පාසැල් ගුරු ප්‍රවේශ පත්‍රයන්හි මිළ සංශෝධනය නොවේ.

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 ජූලි 07 වෙනි සිකුරාදා, 07:56