සඳ ගල් ජංගම ප්‍රදර්ශනය මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Pooranee   
2009 සැප්තැම්බර් 08 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:01

සඳ ගල් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ
ඛණිජ සම්පත් ජංගම ප්‍රදර්-
ශන 2009.9.24 සිට 2009.
10.07 දක්වා ජාතික ස්වා-
භාවික විද්‍යා කෞතුකාගාර
පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.
සඳ ගල් ජංගම ප්‍රදර්ශනය
සඳ ගල් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඛණිජ සම්පත් ජංගම ප්‍රදර්ශන 2009.9.24 සිට 2009.10.07
දක්වා ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.
news-moon rock1 news-moon rock2
news-moon rock3 news-moon rock4
අවසන් යාවත්කාලීනය 2009 දෙසැම්බර් 18 වෙනි සිකුරාදා, 06:22