පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රවය කළමණාකරන ජාතික ව්‍යාපෘතිය මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Pooranee   
2009 දෙසැම්බර් 03 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:00


මධයම පරිසර අධිකාරිය පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රවය කළමණාකරන ජාතික වයාපෘතිය...

මගින් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට කසළ කළමණාකරනය හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2009 නොවැම්බර් මස 09 වැනි දින ගරු පාරිසරික හා ස්වාභාවික සම්පත් අමාත්යළ පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හඳුන්වා දෙන ලදි.

අවසන් යාවත්කාලීනය 2009 දෙසැම්බර් 16 වෙනි බදාදා, 10:41