ගරු ඇමතිගේ කෞතුකාගාර නිරීක්ෂණ චාරිකාව මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2011 ජනවාරි 04 වෙනි අඟහරුවාදා, 03:18front-minister


ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ගරු ඇමති...................ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ගරු ඇමති ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමාගේ කෞතුකාගාර නිරීක්ෂණ  චාරිකාව 2010 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා සිදු විය.

 

ministers visit1
ministers visit10
ministers visit11
ministers visit12
ministers visit13
ministers visit14
ministers visit15
ministers visit16
ministers visit17
ministers visit18
ministers visit19
ministers visit2
ministers visit3
ministers visit4
ministers visit5
ministers visit6
ministers visit7
ministers visit8
ministers visit9
01/19 
start stop bwd fwd

අවසන් යාවත්කාලීනය 2011 ජනවාරි 06 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 04:08