දැයට සෙවන මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2012 නොවැම්බර් 16 වෙනි සිකුරාදා, 10:12

front1

“දැයට සෙවන” රුක් රෝපණ වැඩසටහනට...........“දැයට සෙවන” රුක් රෝපණ වැඩසටහනට සමගාමීව ජාතික ෙකෟතුකාගාර  දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන ලද උත්සවය 2012 ෙනාවැම්බර් මස 15 දින පෙරවරු 09.07 ට යෙදුන සුබ මොහොතින් රත්නපුර ෙකෟතුකාගාර පරිශ්‍ර ෙය් දී අාරම්භ කල අතර ඒහිදි වන පැල 45 ක් ෙරා්පණය කරන ලදි.

මේ අවස්ථාවට ප්‍රාදේශීය වන අඩවි නිලධාරී බුලත්වත්ත මහතා ද ජාතික ෙකෟතුකාගාර  දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩලෙය් රැසක් ද සහභාගි වුහ.

 

asc_2749
asc_2750
asc_2751
asc_2753
asc_2767
asc_2771
asc_2773
asc_2803
asc_2807
asc_2808
sam_7862
sam_7866
sam_7872
sam_7883
sam_7915
sam_7926
sam_7948
01/17 
start stop bwd fwd

අවසන් යාවත්කාලීනය 2012 නොවැම්බර් 16 වෙනි සිකුරාදා, 10:30