පුරාජෛවවිවිධත්ව උද්‍යානයක්.................... මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ ICTA   
2014 අප්‍රේල් 25 වෙනි සිකුරාදා, 08:32


කෞතුකාගාරයට පුරාජෛවවිවිධත්ව උද්‍යානයක්....................

රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාර භූමියේ ඉදි කෙරෙන පුරාජෛවවිවිධත්ව කෞතුකාගාර උද්‍යානයේ අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම සඳහා මිලියන 5.4 ක මුදලක් පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් හා සංචාරක අමාත්‍ය අතුල කුමාර රාහුබද්ධ මැතිතුමා ලබා දීමට තීරණය කර ඇත.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමට නියමිතය.