මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය විවෘත නොකරන බව......... මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2014 සැප්තැම්බර් 11 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 08:46

මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ සංරක්ෂණමය.........


 

පැරණි ස්මාරකයක් වන මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා කටයුතු හේතුවෙන්  2014 සැප්තැම්බර් 15 දින සිට නැවත දන්වන තුරු  මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය  මහජන ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත නොකරන බව ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

මෙම  අළුත්වැඩියා කටයුත්ත නිසා සිදුුවන යම් අපහසුතාවයක් වෙතොත්, ඒ පිළිබදව ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සිය කණගාටුව ප‍්‍රකාශ කරයි.

අවසන් යාවත්කාලීනය 2014 දෙසැම්බර් 30 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:47