2015 සම්භාවිත පුරවැසියා මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2015 මැයි 27 වෙනි බදාදා, 07:52
cmc-front

2015 සම්භාවිත පුරවැසියා වැඩසටහන..........................


 

කොළඹ මහ නගර සභාවේ 2015 සම්භාවිත පුරවැසියා වැඩසටහන යටතේ මැයි මස පලමු වැඩකරන දිනයේ ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ සනුජා කස්තුරිආරච්චි මහත්මිය ජාතික කොඩිය ඔසවන ලදි.cmc-front
cmc1
cmc2
cmc3
cmc4
cmc5
1/6 
start stop bwd fwd
 

 

අවසන් යාවත්කාලීනය 2015 මැයි 28 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 08:50