2015 ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනය මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2015 මැයි 28 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 08:04

icom-front

2015 ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනය වැලිඹය, කිරිඉබ්බන්වැව විද්‍යාලයේ දී......................


 

 

2015 ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනය නිමින්තෙන් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව වැලිඹය, කිරිඉබ්බන්වැව විද්‍යාලයේ දී මැයි මස 18 දින ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ ද සහයෝගය ඇතිව උත්සවයක් සංවිධානය කරන ලදි. 


icom-front
icom1
icom2
icom3
icom4
icom5
icom6
icom99
icom991
icom992
icom993
icom994
icom995
icom996
icom997
icom997-1
icom997-2
icom998
icom9991
icom9992
01/20 
start stop bwd fwd
 
අවසන් යාවත්කාලීනය 2015 මැයි 29 වෙනි සිකුරාදා, 05:07