බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
   


අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්(වැ.බ)

Address : තැ.පෙ. 854, සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත
Postal Code : Zip Code
City : කොළඹ 07,
Country : ශ්‍රි ලංකාව
Phone : 0094 11 2695366
Fax : 0094 11 2692092
@ Email :  මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Web Site :  http://www.museum.gov.lk
බුද්ධශාසන,ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

reload.gif