බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ගරු ඇමතිගේ කෞතුකාගාර සංචාරය
ගරු ඇමතිගේ කෞතුකාගාර සංචාරය
15-10-09-front

ගරු එස්. බි. නාවින්න මහතා කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ නිරික්ෂණ.....................

 

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ වර්තමානයේ සිදුවන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවල ප්‍රගතිය සොයා බැලීමේ අරමුණින් 2015 ඔක්තෝම්බර් මස 9 වැනිදා ‍ අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු එස්. බි. නාවින්න මහතා කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ නිරික්ෂණ චාරිකාවකට එක්විය.15-10-09-1
15-10-09-2
15-10-09-3
15-10-09-4
15-10-09-5
15-10-09-6
15-10-09-7
15-10-09-8
15-10-09-9-1
15-10-09-9-2
15-10-09-front
01/11 
start stop bwd fwd