බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
# චක්‍රලේඛ චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 ජල ගැලීම්, ගංවතුර, නායයෑම් හා මාර්ග අවහිරතා හේතුකොටගෙත සේවයට නොපැමිණි රාජ්‍ය නිලධරයන් සඳහා නිවාඩු ලබා දීම - 2016 මැයි

10/2016

2016-05-24
2

2005 අයවැයෙන් යෝජිත රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා වූ නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීම (අග්‍රහාර)

12/2005(VI) 2016-04-29
3 රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සංශෝධනය - 2016 03/2016 2016-02-25
4

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

01/2014 (III) 2016-05-16