බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
උත්සව අත්තිකාරම් - 2017 පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

මගේ අංකය :- DNM/1/2/1/9/1/1(iii)

 

 
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව,


කොළඹ 07.


2017.03.14මාණ්ඩලික නිලධාරින්,

කෞතුකාගාර අධිකාරීන්/ කෞතුකාගාර භාර අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් සහ

සියළුම අංශ ප්‍රධානීන් වෙත,

උත්සව අත්තිකාරම් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම.

2016 වර්ෂයට උත්සව අත්තිකාරම් ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර 2017.03.24 දිනට ප්‍රථම පාලන අංශය වෙත භාර දෙන ලෙස කාරුණිකව දන්වමි.

02.   උත්සව අත්තිකාරම් අයදුම්පත  www.museums.gov.lk/භාගතකිරීම්/අයදුම්පත් වෙබ් අඩවිය හරහා භාගත කරගන්නා ලෙස වැඩිදුරටත් දන්වමි.

03.   මේ පිළිබඳ ඔබ කෞතුකාගාරයේ/අංශයේ සියළු නිලධාරීන් හා සේවක මහත්ම මහත්මීන් දැනුම්වත් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

ටී.ඩී.එන්. ප්‍රනාන්දු,
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන),
ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ වෙනුවට