බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ඕලන්ද කෞතුකාගාරය වසා තැබේ .......
ඕලන්ද කෞතුකාගාරය වසා තැබේ .......

සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා සඳහා ඕලන්ද කෞතුකාගාරය වසා තැබේ .......

 

 

ඕලන්ද කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා කටයුතු 2017 ජුනි 01 දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත බැවින්, එදින සිට මාස 06 ක කාලයක් වසා තැබේ. එම නිසා 2017 ජුනි 01 දින සිට 2017 නොවැම්බර් මස 01 වැනිදා දක්වා කාල සීමාව තුළ ඕලන්ද කෞතුකාගාරය මහජන ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත නොකරන බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.

2017 දෙසැම්බර් මස 01 වැනිදා ඕලන්ද කෞතුකාගාරය මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා නැවත විවෘත කිරීමට නියමිතය.

මෙම අළුත්වැඩියා කටයුත්ත නිසා සිදුවන යම් අපහසුතාවයක් වෙතොත්, ඒ පිළිබඳව අපගේ කණගාටුව පළ කරමු.