බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දින සැමරුම 2017
ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දින සැමරුම 2017

ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දින සැමරුම 2017 මැයි මස 18 වන දින රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී.......................

 

ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දින සැමරුම 2017 මැයි මස 18 වන දින ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් රත්නපුරයේ දී පවත්වන ලදි.

වාර්ෂිකව මැයි මස 18 වන දිනට යෙදී තිබෙන ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනයේදී ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර සංවිධානය විසින් ජාත්‍යන්තර, ජාතික හා ප‍්‍රාදේශීය වශයෙන් ක‍්‍රියාකාරකම් රාශියක් සිදු කරනු ලබයි. මේ යටතේ වැඩමුළු, ප‍්‍රකාශන, පුහුණුවීම්, ද්විත්ව වැඩසටහන් හා කෞතුකාගාර දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වනු ලබයි.

ඒ අනුව මෙවරත් Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums යන තේමාව යටතේ ශී‍්‍ර ලාංකේය කෞතුකාගාර දින සැමරුම පාසැල් සිසුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන්  පවත්වන ලදි. එහිදී ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසැල් සිසුන් උදෙසා සිතුවම් තරඟයක් පවත්වා ජයග්‍රාහී දරුවන්ට සහතික පත් හා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ප‍්‍රකාශන ඇතුළත් පොත් කට්ටලය බැගින් ප්‍රදානය කරන ලදි.

 

imd-front
img-1
img-2
img-3
img-4
img-5
img-6
img-7
img-8
img-9
img-91
img-92
img-93
img-94
img-95
img-96
img-97
img-98
img-99
img-991
img-992
img-993
img-994
img-995
img-996
img-997
img-998
img-999
img-9991
img-9992
img-9993
img-9994
img-9995
img-9996
img-9997
img-9998
img-9999
img-a
img-b
img-c
img-d
img-e
img-f
img-g
img-h
img-i
img-j
img-k
img-l
img-m
img-n
img-o
img-p
img-q
img-r
img-s
img-t
img-u
img-v
img-w
img-x
img-y
img-z
img-z1
img-z2
img-z3
img-z4
img-z5
img-z6
img-z7
img-z8
img-z9
img-z91
img-z92
img-z93
img-z94
01/76 
start stop bwd fwd