බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු
කෞතුකාගාරය දේශීය විදේශීය කණ්ඩායම්
ළමා වැඩිහිටි ළමා වැඩිහිටි පාසල් සිසුන් පාසල් ගුරුභවතුන්

දෙමාපියන්/

භාරකරුවන්

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය හා

ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය

60 120 750 1500 - - -
කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය 50 100 600 1200 20 50 100
ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය 30 60 400 700 20
40
60
පොළොන්නරුව පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරය 50 100 600 1200 20 50 100
ඕලන්ද කෞතුකාගාරය ♦♦
25 50 350 550 20
30
50
නිදහස් අණුස්මරණ කෞතුකාගාරය
25 50 300 500 20
30 50
මහනුවර ජාතික ‍කෞතුකාගාරය 50 100 400 600 20
40
100
රත්නපුර  ජාතික කෞතුකාගාරය 50 100 400 600 20
40
100
ගාල්ල ජාතික ‍කෞතුකාගාරය 25 50 350 550 20
30
50
ගාල්ල සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය 25 50 350 550 20
30
50
මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරය 25 50 350 550 20
30
50
ජන කෞතුකාගාරය අනුරාධපුරය 25 50 300 500 20
30
50

♦♦ඕලන්ද කෞතුකාගාරය සංරක්ෂණය සඳහා තාවකාලිකව වසා ඇත.

* සියලුම ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලිනි.


ඉහත ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල ගණන් 2022.04.01 දින සිට වලංගුවේ