பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
பிரவேசப் பத்திர கட்டணங்கள்

 

நூதனசாலை உள்நாடு வெளிநாடு குழுக்கள்
சிறுவர் வயது
வந்தோர்
சிறுவர் வயது
வந்தோர்
பாடசாலை
மாணவர்கள்
ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்/ பாதுகாவலர்
கொழும்பு தேசிய நூதனசாலையும் தேசிய
இயற்கை விஞ்ஞான நூதனசாலையும்
60 120 750 1500 - - -
கொழும்பு தேசிய நூதனசாலை
50 100 600 1200 20 50 100
இயற்கை விஞ்ஞான நூதனசாலை 30 60 400 700 20
40
60
புராதன தொழில்நுட்ப நூதனசாலை 50 100 600 1200 20 50 100
ஒல்லாந்து நூதனசாலை ♦♦
25
50 350 550 20
30
50
சுதந்திர ஞாபகார்த்த நூதனசாலை
25
50 300 500 20
30 50
கண்டி தேசிய நூதனசாலை 50 100 400 600 20
40
100
இரத்தினபுரி தேசிய நூதனசாலை 50 100 400 600 20
40
100
காலி தேசிய நூதனசாலை 25 50 350 550 20
30
50
காலி தேசிய சமுத்திர நூதனசாலை 25 50 350 550 20
30
50
மாகம்புர றுகுணு உரிமை நூதனசாலை
25
50
350 550 20
30
50
அனுராதபுரம் நட்டார் நூதனசாலை 25 50 300 500 20
30
50
♦♦  சீரமைப்புக்காக தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது

* சகல பிரவேசப் பத்திர கட்டணங்களும் இலங்​கை ரூபாவில் உள்ளன


* மேலே குறிப்பிட்ட பிரவேசப் பத்திர கட்டணங்கள் 2022.04.01 தொடக்கம் செல்லுபடியாகின்றது