බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය තාවකාලිකව.....
රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය තාවකාලිකව.....ගොඩනැගිල්ලේ අඵත්වැඩියා කටයුතු සිදුකරන

රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ අඵත්වැඩියා කටයුතු සිදුකරන බැවින් 2017 ජූලි මස 30 දින සිට 2017 දෙසැම්බර් 31 දක්වා රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය මහජන ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත නොකරන බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.

මෙය හුදෙක්ම නරඹන්නන්ගේ ආරක්ෂාව උදෙසා ගත් තීරණයක් බව කාරුණිකව සළකන්න.