බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් 2021 ජනවාරි මස01 දා ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී......................
2021 ජනවාරි මස01 දා ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී......................

2021 වසරේ වැඩ කරන පළමු දිනය වන ජනවාරි මස01වන සිකුරාදා  දින ...

 

2021 වසරේ වැඩ කරන පළමු දිනය වන 2021 ජනවාරි මස 01 වන සිකුරාදා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් එදින පෙරවරුවේ දී කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ දී විශේෂ වැඩ සටහන් කිහිපයක් පැවැත්විනි.

එහිදී ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ සනුජා කස්තුරිආරච්චි මහත්මිය විසින් ජාතික ධජය එසවීමෙන් අනතුරුව සියල්ලෝම ජාතික ගීය ගායනා කරන ලදි. ඉන්පසුව රණවිරුවන් ඇතුළුව දේශය වෙනුවෙන් දිවි කැප කළ සියලු දෙනා සැමරීම සඳහා විනාඩි 03 ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කළ අතර පසුව දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයන් රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිඥාව හඩ නඟා කියවන ලදි.

 

003
004
005
006
011
17
33
666
9999
1/9 
start stop bwd fwd