බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් කෞතුකාගාර විවෘතව තබන වෙලාවන්
කෞතුකාගාර විවෘතව තබන වෙලාවන්

රටේ පවතින Covid 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ කෞතුකාගාර  2021 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ සිට පහත සඳහන් ආකාරයට විවෘතව තබන බව දන්වා සිටිමි.

කෞතුකාගාරයේ නම

විවෘතව තබන වෙලාවන්

විවෘතව තබන දිනයන්

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය

සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 7

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා

 

 

රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින හැර සතියේ සෑම දිනකම

ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය

සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 7

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා

පොළොන්නරුව පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරය,

පොළොන්නරුව

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා

 

 

 

 

රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින සහ සඳුදා දිනය හැර සතියේ සෙසු සියලු දිනවල

 

ගාල්ල ජාතික කෞතුකාගාරය

කොටුව, ගාල්ල

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා

මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය

මහනුවර

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා

අනුරාධපුර ජන කෞතුකාගාරය

පැරණි නගරය, අනුරාධපුරය

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා

නිදහස් අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය

නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 7

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා

ගාල්ල සමුද්‍ර ජාතික කෞතුකාගාරය

ගාලු කොටුව, ගාල්ල

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා

මාගම්පුර රුහුණූ උරුම කෞතුකාගාරය

හම්බන්තොට

පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා