බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව සේවාවන් කෞතුකාගාර ජංගම බස් රථය

කෞතුකාගාර ජංගම බස් රථය


ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාව ජනතාව අතරට ගෙන යාම අරමුණු කරගෙන සකසා ඇති ජංගම කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශනය ඊට අයත් සියලුම අංශ නියෝජනය වන පරිදි සකසා ඇත. මානව වංශ, මානව විද්‍යා යන සංස්කෘතික අංශ හා උද්භිද, කීට, සත්ව, භූ විද්‍යා යන ස්වාභාවික විද්‍යා අංශවලට අයත් කෞතුක වස්තු රාශියක් ද ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලය පිළිබඳ තොරතුරු ද මීට ඇතුළත් වේ.

   
bus1 M-bus

යොමුව
නම :
තනතුර : අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී
ලිපිනය : අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන අංශය
දු.අ. : 0602168981
විද්‍යුත් තැපෑල : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ