බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව සේවාවන් කෞතුකාගාර අලෙවිහල
කෞතුකාගාර අලෙවිසැල පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල


මෙහිදී ඔබට කෞතුකාගාරය සම්බන්ධ ප්‍රකාශන, අත්පත්‍රිකා හා පින්තූර තැපැල් පත් ලබාගත හැකිය.

 

museum shop1
museum shop2

book_shop

 

මිළ - රු. 500.00

විවෘත වේලාවන්
කෞතුකාගාර අළෙවිසැළ  සියලුම ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනවල හැර සතියේ අනෙකුත් දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතව පවතී.