බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රවය කළමණාකරන ජාතික ව්‍යාපෘතිය
පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රවය කළමණාකරන ජාතික ව්‍යාපෘතිය


මධයම පරිසර අධිකාරිය පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රවය කළමණාකරන ජාතික වයාපෘතිය...

මගින් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට කසළ කළමණාකරනය හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2009 නොවැම්බර් මස 09 වැනි දින ගරු පාරිසරික හා ස්වාභාවික සම්පත් අමාත්යළ පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හඳුන්වා දෙන ලදි.