බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව ඇමතුම් ඇමතුම් තොරතුරු
ඇමතුම් තොරතුරු


minister-sbn

නම

: ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ

අමාත්‍යධූරය

: බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

දුරකථන

:

ෆැක්ස් 

:

 

secretary-swarnapala

නම : මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන
තනතුර : ලේකම්
දුරකථන : 0094 11 2861108
ෆැක්ස් : 0094 11 2872004
විද්‍යුත්තැපෑල 
: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ


director

නම : සනුජා කස්තුරිආරච්චි මිය
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ/බ)
දුරකථන : 0094 11 2695366
ෆැක්ස් : 0094 11 2692092
විද්‍යුත්තැපෑල 
: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

තනතුර දුරකථන   
ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑලදිගුව

ad-anthro

සනුජා කස්තුරිආරච්චි මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ/බ) / නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
(මානව විද්‍යා)
0094112672447 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

කේ.එම්.ඩබ්.ප්‍රියදර්ශනී මිය
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
0094112692092 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ඩබ්. එෆ්. ඩී. පී. ප්‍රනාන්දු  මයා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
0094112688146 0094112688146 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

එන්.එන්.ඩබ්.නන්දනී ද අල්විස් මිය
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
0094113167739

ad-ethno

සෙනරත් වික්‍රමසිංහ මයා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
(මානව වංශ විද්‍යා)
0094112667750

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

එම්.කේ.ඩී.පී.එම්.සතිස්චන්ද්‍ර මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
(උද්භිද විද්‍යා)
0094112690146

ad-ento

එම්. ආර්. එම්. පී. එන්. ගුණතිලක මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (කීට විද්‍යා)
0094112695686

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ad-admin-2014

එච්.එම්.එස්. ජයසිංහ  මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)

0094112684539
0094112692092 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ad-zoo

කේ. පී. ලංකානි පවිත්‍රා සෝමරත්න මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සත්ව විද්‍යා)
0094112667751

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

වජිත් අබේසිංහ මයා

භූ විද්‍යා ආරක්ෂක

0094 112694767 235 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ඒ. සී. එන්. ලියනගමගේ මිය

භාෂා පරිවර්තක

0094 112694767 297


ඩී. එස්. ද සොයිසා මිය
පරිපාලන නිලධාරි
0094112684539 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

පුරප්පාඩු

පුස්තකාලයාධිපති 00941126933140094112694767 228

mk-colombo

රංජිත් එස්. හේවගේ මයා
කෞතුකාගාර අධිකාරි
ජාතික ‍‍කෞතුකාගාරය
කොළඹ
0094112694366

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

mk-nmnh

නයනා පෙරේරා මෙවිය
කෞතුකාගාර අධිකාරි
ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය
0094112691399

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

mk-kandy

කේ. ඩී. වී. චන්දිමාල් මයා
කෞතුකාගාර අධිකාරි
ජාතික ‍‍කෞතුකාගාරය
මහනුවර
0094 812223867

mk-independence2

ආර්. වී. ඒ. එස්. අබේරත්න මයා
කෞතුකාගාර අධිකාරි
නිදහස් අණුස්මරණ කෞතුකාගාරය
කොළඹ 07

0094 112691825

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

epo-rnm

තමරා දමයන්ති ජයසේකර මිය
අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
ජාතික කෞතුකාගාරය
රත්නපුර

0094 452222451

ජී. ඒ. ද ඩබ්. දසනායක මෙනවිය
සංවර්ධන නිලධාරි     
ජාතික කෞතුකාගාරය
ගාල්ල
0094 912232051


ජී. පී. ජී. පුෂ්පකුමාර මයා
අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
ජන කෞතුකාගාරය
අනුරාධපුරය
0094 252234624


epo-dutch

ඉරේෂ් අලවත්ත මයා
අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
ඕලන්ද කෞතුකාගාරය
කොටුව

0094 112448466

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

epo-maritime2

පී. ඒ. සිරිපාල මයා
අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය
ගාල්ල

0094 912242261


පුරප්පාඩු අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන සහකාර 0094 113168981

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
0094 112694767
230
231