බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව ඇමතුම් ඇමතුම් තොරතුරු
ඇමතුම් තොරතුරු


minister-sbn

නම

: ගරු විදුර වික්‍රමනායක

අමාත්‍යධූරය

: බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

දුරකථන

:

ෆැක්ස් 

:

 

secretary-swarnapala

නම : සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා
තනතුර : ලේකම්
දුරකථන : 0094 11 2307430
ෆැක්ස් : 0094 11 2307406
විද්‍යුත්තැපෑල 
: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ


director

නම : සනුජා කස්තුරිආරච්චි මිය
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
දුරකථන : 0094 11 2695366
ෆැක්ස් : 0094 11 2692092
විද්‍යුත්තැපෑල 
: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

තනතුර දුරකථන   
ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑලදිගුව

ad-anthro

සනුජා කස්තුරිආරච්චි මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
0094112672447 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ඩී.ඒ.නයනානන්ද මයා
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

0094112692092

ටී.ශ්‍රීරජීවන් මයා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

0094112684539 0094112692092ි මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

පුරප්පාඩු

පරිපාලන නිලධාරී

සෙනරත් වික්‍රමසිංහ මයා

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ශ්‍රී.ලං.වි.සේ.)

0094112667750 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

එන්.එන්.ඩබ්.නන්දනී ද අල්විස් මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
0094112688146 0094112688146

වයි.එස්මි.මුණිවීර මිය
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
0094113167739

බී.එම්.ඩී.පී.සුමනසිංහ  මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (කෞතුකාගාර සේවා)

එම්.කේ.ඩී.පී.එම්.සතිස්චන්ද්‍ර මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
(උද්භිද විද්‍යා)
0094112690146

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ad-ento

එම්. ආර්. එම්. පී. එන්. ගුණතිලක මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (කීට විද්‍යා)
0094112695686

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ad-zoo

කේ. පී. ලංකානි පවිත්‍රා සෝමරත්න මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සත්ව විද්‍යා)
0094112667751

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

 

භූ විද්‍යා ආරක්ෂක

0094 112694767 235

ඒ. සී. එන්. ලියනගමගේ මිය

භාෂා පරිවර්තක

0094 112694767 297


යූ.එල්.ආර්.එන්.ලක්මාලි මිය

පුස්තකාලයාධිපති

00941126933140094112694767 228

mk-colombo

රංජිත් එස්. හේවගේ මයා
කෞතුකාගාර අධිකාරි
ජාතික ‍‍කෞතුකාගාරය
කොළඹ
0094112694366

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

ඩබ්.ඒ.එම්.යූ.ජයසිංහ මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය

0094112691399

 

 

mk-kandy

කේ. ඩී. වී. චන්දිමාල් මයා
කෞතුකාගාර අධිකාරි
ජාතික ‍‍කෞතුකාගාරය
මහනුවර
0094 812223867

mk-independence2

ටී.එච්.එන්.ඉංදික මයා
සංවර්ධන නිලධාරී
නිදහස් අණුස්මරණ කෞතුකාගාරය
කොළඹ 07

0094 112691825

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

mk-independence2

කුමාරසිරි තැන්නෙගෙදර මයා
කෞතුකාගාර අධිකාරී
මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරය
හම්බන්තොට

0094 472222366


epo-rnm

එම්.ඒ.එම්.ප්‍රියදර්ශණී මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
ජාතික කෞතුකාගාරය
රත්නපුර

0094 452222451

ජී. ඒ. ද ඩබ්. දසනායක මෙනවිය
සංවර්ධන නිලධාරි     
ජාතික කෞතුකාගාරය
ගාල්ල
0094 912232051


ඩී.එම්.එස්.ඒ.කුමාරි මිය
සංවර්ධන නිලධාරි
ජන කෞතුකාගාරය
අනුරාධපුරය
0094 252234624


epo-dutch

එස්.තනුක කුමාරසිරි මයා
සංවර්ධන නිලධාරි
ඕලන්ද කෞතුකාගාරය
කොටුව

0094 112448466

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

epo-dutch


ඩබ්.පී.අයි.ලක්මාල් මයා
කෞතුකාගාර අධිකාරී
පොළොන්නරුව පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරය
නව නගරය, පොළොන්නරුව

0094272057336


 

ඒ.ඒ.බණ්ඩාරනායක මයා
සංවර්ධන නිලධාරී
සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය
ගාල්ල

0094 912242261


පුරප්පාඩු අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන සහකාර 0094 113168981

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
0094 112694767
230
231