බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් අස්ථික විද්‍යා මැදිරියට මුල්ගල තැබීම......
අස්ථික විද්‍යා මැදිරියට මුල්ගල තැබීම......
front

ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයට අස්ථික විද්‍යා මැදිරියක්..........


ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයට විශාල අඩුවක් ව පැවති  අස්ථික විද්‍යා මැදිරිය 2013.05.30  දින ජාතික උරුමයන් පිළිබද ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය  ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් හා එම අමාත්‍යාංශයේ  ලේකම් ආචාර්ය නන්දා වික්‍රමසිංහ මැතිනියගේ සහභාගිත්වයෙන්  මුල්ගල  තබන ලදී.

මෙම ගොඩනැගිල්ලෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන්වූ පසු අස්ථික විද්‍යා මැදිරිය  සැකසීමට නියමිතව ඇත.

 

dsc_6813
dsc_6815
dsc_6817
dsc_6819
dsc_6822
dsc_6823
dsc_6827
dsc_6830
dsc_6831
dsc_6834
dsc_6835
dsc_6836
dsc_6837
dsc_6838
dsc_6839
dsc_6840
dsc_6841
dsc_6842
dsc_6843
dsc_6847
dsc_6848
dsc_6850
dsc_6851
dsc_6852
front
01/25 
start stop bwd fwd