බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා සඳහා වසා තැබේ .......
සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා සඳහා වසා තැබේ .......
museum closed -web
2014 අගෝස්තු 15 දින සිට ප‍්‍රාග් ඓතිහාසික .....................

වසර 140 ක් පැරණි ස්මාරකයක් වන කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා කටයුතු 2014 අගෝස්තු 15 දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත බැවින්, එදින සිට නැවත දන්වන තුරු ප‍්‍රාග් ඓතිහාසික මැදිරිය, මිල මුදල් මැදිරිය, අනුරාධපුර යුග මැදිරිය හා අවි ආයුධ යන මැදිරි වසා තැබේ.

සෙසු ප‍්‍රදර්ශන මැදිරි සුපුරුදු පරිදි මහජනතාව සඳහා විවෘතව පවතී. මෙම අළුත්වැඩියා කටයුත්ත නිසා සිදුවන යම් අපහසුතාවයක් වෙතොත්, ඒ පිළිබඳව ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සිය කනගාටුව ප‍්‍රකාශ කරයි.