බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය විවෘත නොකරන බව.........
මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය විවෘත නොකරන බව.........

මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ සංරක්ෂණමය.........


 

පැරණි ස්මාරකයක් වන මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා කටයුතු හේතුවෙන්  2014 සැප්තැම්බර් 15 දින සිට නැවත දන්වන තුරු  මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය  මහජන ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත නොකරන බව ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

මෙම  අළුත්වැඩියා කටයුත්ත නිසා සිදුුවන යම් අපහසුතාවයක් වෙතොත්, ඒ පිළිබදව ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සිය කණගාටුව ප‍්‍රකාශ කරයි.