බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ICOM 2015 වාර්ෂික රැස්වීම්
ICOM 2015 වාර්ෂික රැස්වීම්
පැරීසියේ සෑම වසරකම පවත්වනු ලබන ICOM වාර්ෂික රැස්වීම

පැරීසියේ සෑම වසරකම පවත්වනු ලබන ICOM වාර්ෂික රැස්වීම, ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාරය ප්‍රජාව සඳහා පැවැත්වෙන ප්‍රධාන උත්සවයකි. මෙම වසරේ දී ලොව පුරා කෞතුකාගාර සිට 300 කට වඩා ප්‍රමුඛ සංඛ්‍යාවක් 2015 ජූනි 1 සිට 3  දක්වා දිනයන් හි මෙම රැස්වීමට සහභාගි විය. ICOM වාර්ෂික රැස්වීම් කෞතුකාගාරය වෘත්තිකයන් අද කෞතුකාගාරය මුහුන දෙන කරුණු විමර්ශනය මෙන්ම ගෞරවාන්විත කථිකයන් සමග අදහස් බෙදා ගැනීමට මහඟු අවස්ථාවක් ලබා දෙයි.

ප්‍රංශයේ යුනෙස්කෝ මූලස්ථානයේ දී පැවති මෙම වාර්ෂික රැස්වීමට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කමිටුවේ සභාපති වශයෙන් ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ සනුජා කස්තුරිආරච්චි මහත්මිය සහභාගි විය.

icom-2015