බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ පොදු සේවාවන් ‍සංරක්ෂණ අංශය

‍සංරක්ෂණ අංශය


ජාතික  ‍‍කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ‍සංරක්ෂණ අංශය 1966 වර්ෂයේදී පිහිටුවන ලදී.මෙම අංශයේ ක‍ාර්ය මණ්ඩලය සංරක්ෂණ නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් ඇතුලුව 13 දෙනෙක්ගෙන් යුක්ත වේ. මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ මානව විද්‍යා සහ මානව වංශ විද්‍ය අංශවල ඇති භාණ්ඩ පිරිරක්ෂණය , සංරක්ෂණය හා ගබඩාකරණයට  අවශ්‍ය  උපදෙස් සැපයීම සහ අවශ්‍ය  අවස්ථාවලදී සංරක්ෂණය සිදුකිරීමයි. ඊට අමතරව පහත දැක්වෙන කාර්යයන් අප අංශය මඟින් සිදුකරයි.
  • ශාඛා කෞතුකාගාරවල හා පාසල් විද්‍යා කෞතුකාගාරවල කෞතුක භාණ්ඩ සංරක්ෂණය කිරීම.
  • පුස්තකාල සංරක්ෂණය - කෞතුකාගාරයේ පුස්තකාලය සතු ග්‍රන්ථ, චිත්‍ර, සිතියම්, සඟරා, පුස්කොළ පොත් ආදිය ප්‍රතිසංස්කරණය සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ධූමායනය සිදුකිරීම.
  • පර්යේෂකයන්ට, විශ්වවිද්‍යල සිසුන්ට හා පාසල් සිසුන්ට සංරක්ෂණය හා පිරිරක්ෂණය පිළිබඳව උපදෙස් හා දැනුම ලබාදීම.
  • පෞද්ගලික කෞතුකාගාරවලට හා මහජනතාවට සංරක්ෂණය පිළිබඳ වැඩමුලු හා දේශනමාලා පැවැත්වීම.
  • කෞතුකාගාරය තුළ, ශාඛා කෞතුකාගාර සහ පාසල් විද්‍යා කෞතුකාගාරවල පලිබෝධකයන් සහ කෘමීන් මර්ධනය කිරීම.
  • කෞතුකාගාරයේ සහ ශාඛා කෞතුකාගාරවල ගොඩනැගිලි වල වර්ධනය වන අනවශ්‍ය ශාඛ මර්ධනය (විශේෂයෙන් ‍‍Ficus ඝනයේ ශාක වර්ග).

 

යොමුව

නම :
තනතුර : සංරක්ෂණ නිලධාරි
දුරකථන අංක : 0112694768
විද්‍යුත් තැපෑල :


pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : ‍සංරක්ෂණ අංශය