බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ ජාතික ‍කෞතුකාගාර පුස්තකාලය

ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලය


1877 ජනවාරි 01 දින කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයත් සමග ආරම්භ කරන ලද මෙම පුස්තකාලය  විවිධ රාජ්‍ය අණ පනත් වලින් මැනවින් ආරක්ෂා කොට පවත්වා ගෙන යමින් පවතින්නකි. එය 1997 දී ජාතික පුස්තකාලය විවෘත වන තෙක් නිල නොලත් ජාතික පුස්තකාලය ලෙස ක්‍රියා කොට ඇති බව එහි ඉතිහාසගත තොරතුරු ඇසුරින් හෙලිවේ.

පුස්තකාලයේ පවතින ලේඛන සම්භාරය මෙසේ වර්ග කළ හැකිය.

1. අත් පිටපත්
i.    පුස්කොළ පොත්
ii.   කඩදාසි මත අතින් ලියන ලදු පොත්
iii.  විවිධ ඓතිහාසික ලිපි
iv.  පුරාවිද්‍යාත්මක දිනපොත්
v.   නිදන් වදුල

2. මුද්‍රිත ග්‍රන්ථ
i.   දේශීය පෙළ පොත්
ii.  විදේශීය පෙළ පොත්

3. වාරසඟරා
i.   දේශීය සඟරා
ii.  විදේශීය සඟරා

4. සිතියම් හා රේඛා සටහන්

5. චිත්‍ර

6. රාජ්‍ය ප්‍රකාශන

i.       සැසි වාර්තා   - 1860  - මේ දක්වා
ii.      පාලන වාර්තා - 1867  - මේ දක්වා
iii.     හැන්සාඩ්      - 1870 -  මේ දක්වා
iv.     සිවිල් ලැයිස්තු-  (1863-1970)
iv.     ගැසට් පත්‍ර    - 1802 -  මේ දක්වා
vi.     පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශන මාලා
vii.    නීති වාර්තා
viii.   නිල් පොත්
ix.     තොරතුරු සංග්‍රහ
x.      ලිත්     
xi.     අණ පනත්


7. පැරණි ඡායාරූප

8. මුද්දර හා තැපැල්පත්

9. විශේෂ එකතු

මෙම ලේඛන සම්භාරය සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි, පාලි, සංස්කෘත, ප්‍රංශ, ජර්මන්, ලන්දේසි, හින්දි, ජපන්, කාම්බෝජ, ස්පාඤ්ඤ, රුසියන් ආදී විවිධ භාෂාවන් වලින් ලියවුණු ඒවා වේ.    මෙම කෘතීන් විද්‍යා හා කලා විෂය ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාළ විවිධ විෂය ධාරාවන් නිරුපණය කරයි.

මේ ආකාරයෙන් පුස්තකාල සම්භාරය වර්ධනය වන ආකාර කීපයකිනි.
එනම්

1. 1885 අංක 01 දුරණ මුද්‍රණකරුවන්ගේ ආඥාපනත ඇසුරින් ජාතික ලේඛනාගාරයෙන්
සැපයෙන ලංකාවේ ප්‍රකාශයට පත්වන සියලුම ප්‍රකාශන

2. දේශීය / විදේශීය මිලදී ගැනීම්

3. පරිත්‍යාග වශයෙනි.

පුස්තකාලයේ සේවාවන්

1. විමර්ශන සේවය.

2. සූචිකරණ හා අනුක්‍රමණිකා සේවා.

3. ඡායාපිටපත් / සූක්ෂම ඡායා පිටපත් / ඡායා රූප පිටපත් සේවා.

4. විෂය ග්‍රන්ථ නාමාවලී සේවා.

5. දුරකතතන / ලිපි මගින් විමර්ශන සැපයීම.

6. පරිගණක ගත සූචිකරණ සේවා


විවෘත කර තැබීම :-
රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින හා ඉරිදා දිනවල හැර පෙ.ව. 8.30- ප.ව. 5.00 දක්වා

 

 

විමසීම්
ජී. ආර්. එම්. පි. විජයවර්ධන මයා / ජී. එස්. චූලනී මිය
පුස්තකාලායාධිපති
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව
කොළඔ 07
දු.අ. 011-2693314


pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලය