බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ පොදු සේවාවන් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන අංශය

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන අංශය

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන අංශය

 

අධ්‍යාපන හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සංවිධානය (අභ්‍යන්තර හා බාහිර), සංදර්ශන සේවා කටයුතු, ජංගම කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම, දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම ප්‍රචාරක කටයුතු, මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණය, ශ්‍රවණාගාරය ‍ෙවන්කරදීම, දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම මුද්‍රණ කටයුතු කිරීම (පොත්, ප්‍රවේශපත්‍ර සහ අත්පත්‍රිකා, කෞතුකාගාර සඟරාව සදහා තොරතුරු රැස්කරවීම හා මුද්‍රණය කරවීම සහ සියලුම ප්‍රකාශන අලෙවි කිරීම මෙම අංශය මගින් සිදු කරනු කාර්යයන් අතර ප්‍රධාන වේ.

 

ප්‍රකාශන
රු.

සිංහල
ප්‍රකාශන
1 කෞතුකාගාර 7 කලාපය 70.00
2 කෞතුකාගාර 8 කලාපය 75.00
3 කෞතුකාගාර 9 කලාපය 100.00
4 කෞතුකාගාර 10 කලාපය 100.00
5 කෞතුකාගාර 11 කලාපය 100.00
6 කෞතුකාගාර 12 කලාපය 120.00
7 කෞතුකාගාර 13 කලාපය 100.00
8 කෞතුකාගාර 14 කලාපය 120.00
9 කෞතුකාගාර 15 කලාපය 200.00
10 කෞතුකාගාර 16 කලාපය 100.00
11 කෞතුකාගාර 17 කලාපය 125.00
12

කෞතුකාගාර සාහිත්‍ය 2008 විශේෂ කලාපය

300.00
13

ශ්‍රී ලංකාවේ මූර්ති කලා උරුමය

75.00
14 සිංහල ත්‍රාසජනක ක්‍රීඩා 115.00
15 කොළඹ කෞතුකාගාර සියවස සමරු කලාපය 435.00
16 සර්ප වෙදපොත 340.00
17 ශ්‍රී ලාංකේය කෝලම් සම්ප්‍රදාය 200.00
18 ලංකාවේ මිල මුදල් 120.00
19 අම්පාරේ ජනකතා 180.00
20 ගංකූඩුවේ කයිරාගං
80.00
21 ගංකූඩුවේ කයිරාගං (සංයුක්ත තැටිය)
85.00
22 ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මය 70.00
23 සිංහල ලේඛන කලාව 100.00
24 අත් වියැවි උරුමය අනාගතයක අත්තිවාරම 600.00
ඉංග්‍රීසි ප්‍රකාශන

25

Some Sinhala Combative, Field And Aquatic Sports And Games

85.00
26
Ceylon National Congress 860.00
27
The Rupamala 430.00
28 Ceylon Coins And Currency 310.00
29 A Colored Atlas of Some Vertebrates From CeylonVol: I (Fishes) 465.00
30 A Colored Atlas of Some Vertebrates From Ceylon Vol: 11 (Tetrapod Reptilia) 505.00
31 A Colored Atlas of Some Vertebrates From Ceylon Vol: III (Serpentoid Reptilia) 310.00
32 Bronzes From Ceylon 415.00
33 A Gazetteer of The Central Province of Ceylon Museums Vol: I 480.00
34
A Gazetteer of The Central Province of Ceylon Museums Vol: II 475.00
35
Sigiri Graffiti Vol: I 675.00
36
Some Extinct Elephants 420.00
37
The Pybus Embassy to Kandy 80.00
38 The Pleistocene of Ceylon
390.00
39 Colombo Museum 100 Year Souvenir 495.00
40 A Cataiogus of the Sangam Age Pandya and Chula Coins of the National Museum, Colombo, Sri Lanka 300.00
41
Directory of Museum in Sri Lanka 120.00
42
Coastal Geomorphology of Sri Lanka 240.00
43

Sinhala Inscriptions in the Colombo National Museums

525.00
44
Spolia Zeylanica Vol : 37 pt.1
68.00
45
Spolia Zeylanica Vol : 39 450.00
46

Spolia Zeylanica Vo l: 40

500.00
47
Spolia Zeylanica Vo1: 41 400.00
48 Spolia Zeylanica Vo1: 42 450.00
49 Spolia Zeylanica Vo1: 43 3000.00
50 Spolia Zeylanica Vol: 44

3500.00

51 Spolia Zeylanica Vo1: 45 980.00
52 Spolia Zeylanica Vo1: 46 1500.00
53 Spolia Zeylanica Vo1: 47 400.00
54

Ancient swords, Daggers & Knives in Sri Lankan Museums

3500.00
55
Traditional Textiles in the Colombo National Museum 4500.00
56 Bibliography of Palmleaf Manuscripts in the Library of the Colombo National Museum 1200.00
57
Traditional Betel-Bags in Sri Lanka National Museums
2000.00
58
A guide to the National Museum Colombo
350.00
59 Tamil Inscriptions in the Colombo National Museum 750.00
60 Handwoven Heritage Future Foundation 600.00
61 Spolia Zeylanica Vo1: 49 500.00

දෙමළ ප්‍රකාශන

62
கொழும்பு நூதனசாலைஇ ஆண்டுகள்இ 1877 – 1977இ நினைவூ மலா 525.00

 

නවතම

Inspirations of the Past (Collection of rare temple paintings from southern Sri Lanka) 500.00

 

 

 

යොමුව:
තනතුර : අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
දුරකථනය : 0094 60 2168981 / 0094 2694767 දිගුව. 230/231
විද්‍යුත් තැපෑල : edu_dnm@yahoo.com
Spolia Zeylanica Vo1:39