බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ පොදු සේවාවන් පරිපාලන අංශය

පරිපාලන අංශය


දෙපාර්තමේන්තුගත තනතුරුවලට අදාල ශ්‍රේණිවල බදවා ගැනීමේ සිට විශ්‍රාම ගැන්වීම දක්වා වූ සියලුම රාජකාරි, ඒකාබද්ධ සේවයේ නිරත නිලධාරීන්ගේ හා සේවකයන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු යාවත් කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම, නිලධාරීන්/සේවකයන් පුහුණු කිරීම් කටයුතු සහ මානව සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු, සේවක විනය පවත්වාගෙන යාම හා පිරිස් පාලනයට අදාල සියලුම කටයුතු ඉටුකිරීම.

•    දේපල හා නඩත්තු ඒකකය මැනවින් පවත්වාගෙන යාම (නිශ්චල හා චංචල)

•     ප්‍රවාහන ඒකකය - දෙපාර්තමේන්තුවේ අවශ්‍යතා මැනවින් හදුනාගෙන ඒ  අනුව  කාර්යක්ෂමව කටයුතු කිරීමට          
      හැකිවන පරිදි ප්‍රවාහන ඒකකය පවත්වාගෙන යාම

•    ගොඩනැගිලි - දෙපාර්තමේන්තුවේ අවශ්‍යතා මැනවින් හදුනාගෙන ඒ අනුව ගොඩනැගිලි සපයා ගැනීම /  ඉදිකිරීම       
      පිළිබදව කටයුතු ඉටු කිරීම

 

 

යොමුව
නම : ටී. දුමින්ද නිෂාන් ප්‍රනාන්දු මයා
තනතුර : සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
විද්‍යුත් තැපෑල : tnduminda@gmail.com
දු.අ. : 0094 112 684539
ෆැක්ස් : 0094 112 692092