බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ පොදු සේවාවන් ප්‍රදර්ශන සැලසුම් අංශය

ප්‍රදර්ශන සැලසුම් අංශය


ඒ ඒ අංශ හා කෞතුකාගාරවල ඉල්ලීම අනුව අදාල පරිදි ස්ථිර හා තාවකාලික ප්‍රදර්ශන මැදිරි සදහා සැලසුම් සකස් කිරීම, සංධාන කුටි , අනුරූ, අනු කෘති, ප්‍රති නිර්මාණ, චිත්‍ර ඇදීම, ප්‍රදර්ශන පුවරු නිර්මාණය, පාදස්තල නිර්මාණය, රාමු කිරීම්, පසුතල නිර්මාණය, ආලෝකකරණය සැලසුම් කිරීම, වර්ණ සංයෝජනය, ‍ එම සැලසුම් සදහා අධ්‍යක්ෂ විසින් අනුමැතිය ලබාදුන් පසු අදාල ඇස්තමේන්තු සහ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණ ලැයිස්තු සකස් කරදීම. ඉල්ලීම් මත අනුමත පටිපාටි අනුගමනය කර ප්‍රදර්ශන මැදිරි නඩත්තුව හා අලුත්වැඩියාවට සහායවීම, දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ අවශ්‍යතා සදහා විස්තර පත්‍රිකා හා පෝස්ටර් සැලසුම් කිරීම. විවිධ උත්සව සම්මන්ත්‍රණ ආදිය සදහා අදාල බැනර් ආදිය නිර්මාණය කිරීම.

 

 

යොමුව
නම :
තනතුර : ප්‍රදර්ශන සැලසුම් නිලධාරි
දුරකථන අංක : 0112694767 දිගුව. 214
විද්‍යුත් තැපෑල :


pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : ප්‍රදර්ශන සැලසුම් අංශය