බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ පොදු සේවාවන් මූල්‍ය අංශය

මූල්‍ය අංශය

මූල්‍ය අංශ


දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම මූල්‍ය කටයුත ඉටුකිරීම, සැපයීම් ලබාදීම, ටෙන්ඩර් පිළිබද කටයුතු, අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සදහා ඉදිරි ව්‍යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම. සියලුම කෞතුකාගාරවලට අවශ්‍ය ප්‍රවේශ පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම, අවශ්‍ය ජාත්‍යන්තර සියලුම ගෙවීම් කටයුතු සිදුකිරීම, අදාල මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයට යැවීම ආදී කටයුතු කිරීම සිදු කරයි. 
මීට අමතරව,
  • දෙපාර්මේන්තු වාර්ෂික ගිණුම් සකස් කිරීම
  • දෙපාර්තමේන්තු ආදායම් හා වියදම් ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
  • අදල මූල්‍ය වාර්තා අමාත්‍යාංශය /දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම යනාදි කටයුතු කිරීම
  • වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම සකස් කිරීම

යනාදිය මෙම අංශය මගින් ඉටුකරනු ලැබේ.

 

 

යොමුව
නම : ආර්. එල්. ආර්. ජයසේකර මයා
තනතුර : ගණකාධිකාරි
දුරකථන අංක : 0112688146
ෆැක්ස් : 0112688146