බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ පොදු සේවාවන් තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

 


ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කොට පවත්වාගෙන යෑම. අන්තර්ජාලය හරහා දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු කටයුතු ප්‍රචාරනය කිරීම. දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාල සම්බන්ධතාවය මැනවින් පවත්වාගෙන යාම, අංශයේ හා දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම පරිගණක නඩත්තුකර යාවත්කාලීනකර පවත්වාගෙන යාම. මධ්‍යම අත්පත්කර ගැනීමේ ලේඛනය යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම සහ විවිධ පුද්ගලයන් විසින් හා ආයතන විසින් කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පරිත්‍යාග කරන භාණ්ඩ හා ආදර්ශක වෙනුවෙන් සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම.

 

 

යොමුව
නම :

ඩබ්.එම්.අයි.යූ.විජේසූරිය මයා

එල්.ඒ.ඩී.ඩී.රේණුකා මිය

තනතුර : තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර
දුරකථන අංක : 0112694767    දිගුව:286